U bent hier

Algemene voorwaarden

 

Verkoopsvoorwaarden

1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van The Safe Group bvba (hierna "The Safe Group"), alle aanvaardingen, erkenningen en bevestigingen door The Safe Group van alle orders en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop of de levering van diensten door The Safe Group, tenzij en voor zover The Safe Group uitdrukkelijk anders toelaat. Bij deze wordt uitdrukkelijk afstand genomen van de algemene aankoopvoorwaarden van de klant.         

2. Tenzij anders bepaald, is een aanbod van The Safe Group geldig voor een periode van 7 kalenderdagen na de datum van uitgifte. Nadien kan The Safe Group dergelijk aanbod naar eigen goeddunken intrekken. Elke overeenkomst met betrekking tot de levering van producten of diensten wordt aangegaan door de partijen op die datum waarop (i) de klant het order naar The Safe Group stuurt in overeenstemming met de voorwaarden van het aanbod, of (ii) The Safe Group de orderbevestiging naar de klant stuurt, naargelang wat zich het eerst voordoet. 

3. Tenzij anders overeengekomen door de partijen zullen alle leverings- en uitvoeringsdata indicatief en niet-bindend zijn.  De laattijdige of gedeeltelijke levering van de producten of uitvoering van de diensten zal geen aanleiding geven tot enig recht op compensatie of annulatie van de bestelling. The Safe Group stemt ermee in om commercieel redelijke inspanningen te leveren om haar gecommuniceerde of erkende leveringsdata na te leven op voorwaarde dat de klant alle benodigde order- en leveringsgegevens aanlevert voldoende tijd voor de betreffende leveringsdatum. 

4. De aansprakelijkheid van The Safe Group met betrekking tot haar producten en diensten is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden voorzien in de specificatie die beschikbaar is voor de klant. De aansprakelijkheid garandeert niet de geschiktheid voor een specifiek doel. The Safe Group zal geen enkele verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens de klant voor een inbreuk op IE-rechten door een derde partij indien The Safe Group niet: (I) onverwijld schriftelijk in kennis gesteld werd van een dergelijke vordering; (ii) het exclusieve recht krijgt op beheer en de leiding van het onderzoek, de voorbereiding, de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering, met inbegrip van de selectie van advies; en (iii) de volle redelijke bijstand en samenwerking door de klant krijgt voor een dergelijk onderzoek, de voorbereiding, de vereffening en verdediging ervan; (2) indien de vordering wordt gedaan na een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van levering van het product / dienstverlening. Als een product het onderwerp van een vordering van inbreuk is, of het naar de mening van The Safe Group mogelijk wordt, heeft The Safe Group het recht om, vrijblijvend en naar eigen keuze: (i) de klant de nodige rechten te verschaffen; (ii) een vervangproduct te voorzien, of (iii) het product aan te passen op een zodanige wijze dat het gewijzigde product geen inbreuk meer pleegt; of (iv) een overeenkomst, voor zover die verband houdt met een dergelijk product, te beëindigen. 

5. Met uitzondering van een opzettelijke fout, is de aansprakelijkheid van The Safe Group beperkt tot een vervanging, een terugbetaling of een bijkomende levering naar eigen goeddunken van The Safe Group. The Safe Group zal niet aansprakelijk zijn voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst of de verkoop van producten of diensten door The Safe Group of het gebruik daarvan, ongeacht of deze schade is gebaseerd op een onrechtmatige daad, garantie, contract of enige andere rechtstheorie - zelfs als The Safe Group op de hoogte is gebracht, of op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. De geaggregeerde en cumulatieve aansprakelijkheid van The Safe Group zal niet hoger zijn dan de aankoopprijs van de geleverde producten of diensten. De klant kan niet langer geldig een vordering indienen na verloop van 6 maanden na de ontdekking of kennisname van de relevante elementen die aan de basis van een dergelijke vordering liggen. 

6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum in contanten op de vermelde bankrekening zonder reductie, korting, compensatie of verrekening. Van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, zal een rente verschuldigd en betaalbaar zijn op alle bedragen die niet volledig door de klant op de desbetreffende vervaldatum van de factuur betaald zijn, overeenkomstig de Belgische wet van 2 augustus 2002 (Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties).  Naast de voornoemde rente, zal de klant aan The Safe Group een vergoeding betalen gelijk aan 10% van de uitstaande onbetaalde en achterstallige factuurbedragen, alsmede alle andere toepasselijke wettelijke en extralegale hersteluitgaven en -kosten in overeenstemming met de bepaling van de voornoemde wet en het Gerechtelijk Wetboek. In het geval van verzuim door de klant van betaling van verschuldigde bedragen of kosten, of enig ander verzuim door de klant, behoudt The Safe Group zich het recht voor om prestaties en / of de levering van producten of diensten te weigeren, totdat achterstallige betalingen worden tenietgedaan, en The Safe Group kan eender welk krediet, levering of eender welke andere prestatie door The Safe Group opschorten, uitstellen of annuleren. Dit recht is in aanvulling op, en niet in lieu van, alle andere rechten en rechtsmiddelen in het kader van onderhavige overeenkomst of de wetgeving. Het eigendomsrecht van de producten zal overgaan naar de klant na volledige betaling van de aankoopprijs met betrekking tot deze. Het risico van verlies in de producten gaat over op de klant na levering door The Safe Group in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS. 

7. The Safe Group kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen in het geval dat de klant een inbreuk pleegt op enige bepaling van de overeenkomst, een compositie of arrangement (formeel of informeel) met zijn schuldeisers heeft aangegaan, niet in staat is om zijn schulden te betalen, het onderwerp vormt van een procedure met betrekking tot een gerechtelijk akkoord of faillissement, een curator of bewindvoerder heeft aangesteld gekregen voor haar onderneming, activa of inkomsten of enig deel daarvan, er een besluit is genomen tot liquidatie, of een verzoek wordt ingediend of een order wordt gemaakt door een rechtbank voor zijn liquidatie of voor het beheer, of de handel heeft stopgezet, zonder dat de klant recht heeft op compensatie op grond van welke titel dan ook, en zonder afbreuk te doen aan het recht van The Safe Group om rechtsgeldig dergelijke beëindiging door te voeren, of aan dergelijke schade en andere remedies beschikbaar op grond van enige relevante gebeurtenissen, met inbegrip van die die de basis vormen voor de beëindiging vormen.   

8. De klant erkent bovendien dat in de loop van de uitvoering van onderhavige overeenkomst hij mogelijk in het bezit komt van vertrouwelijke en bedrijfsgerelateerde informatie van The Safe Group. Dergelijke vertrouwelijke informatie zal het exclusieve eigendom van The Safe Group blijven en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het opheffen van de verplichtingen van de klant verplichtingen hieronder, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van The Safe Group. Geen verder gebruik van de vertrouwelijke informatie zal dienovereenkomstig worden gemaakt door de klant na beëindiging van onderhavige overeenkomst. De klant is het er bovendien mee eens dat hij geen rechten verwerft met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van The Safe Group in verband met de producten of diensten, en dat al deze rechten en goodwill berusten, en blijven berusten, bij de partij die de eigenaar is van het intellectueel eigendomsrecht. Voor zover software en / of documentatie is ingebed in of geleverd wordt met een product of dienst, zal de verkoop van dergelijke producten of diensten niet de overdracht betekenen van eigendomsrechten of de titel in dergelijke software en / of documentatie aan de klant, maar, onder voorbehoud van de hierin gestelde bepalingen, zal slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie impliceren  voor de klant in het kader van de intellectuele eigendomsrechten The Safe Group om dergelijke software en / of documentatie te gebruiken in combinatie met en zoals ingebed in of geleverd met de producten of diensten. De klant zal niet: (a) afgeleide werken van de software die eigendom is van of die wordt geleverd door The Safe Group in combinatie met eender welke producten of diensten wijzigen, aanpassen, of vertalen; (b) dergelijke software toewijzen, in sublicentie geven, leasen, verhuren, uitlenen, overdragen, openbaar maken, of anderszins beschikbaar maken; (c) dergelijke software samenvoegen of opnemen in andere software; of (d) de broncode van dergelijke software reverse assembleren, decompileren, demonteren of anderszins trachten  af te leiden zonder schriftelijke toestemming van The Safe Group behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. De klant zal, zonder enige amendementen of wijzigingen daaraan, de eigendomsrechten van The Safe Group of haar derde-partij-leveranciers van software, of documentatie van The Safe Group reproduceren. Licentievoorwaarden van derde partijen kunnen van toepassing zijn. 

9. Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van België. Alle geschillen tussen partijen zullen bij de bevoegde rechtbanken van Hasselt, België, worden ingediend.